Ahoj,

 

Pros�m o rozesl�n�:

 

P�edm�t:

Fitness pro ZP v Praze v Krakovsk� – pros�me pomozte sb�rat body v EPP

T�lo:

Kr�sn� den v�em,

 

jak jsme V�s ji� informovali, r�di bychom v s�dle na�eho spolku v Krakovsk� ulici v Praze vytvo�ili fitness pro zrakov� posti�en�. Nadace �EZ n�m p�isl�bila finan�n� podporu ve v��i 250.000 K�, za podm�nky, �e nasb�r�me pot�ebn� po�et bod� v jej� aplikaci EPP. Limit nen� �pln� n�zk� (v�ce ne� 524 tis�c bod�), proto pros�me o zapojen� v�echny na�e p��znivce.

Co je t�eba ud�lat? Nainstalovat do telefonu aplikaci EPP (dostupnou pro za��zen� Android v Obchod Play a pro za��zen� Apple na AppStore) a zaregistrovat se do n� p�es e-mail nebo Facebook. Ne� se pust�te do n�jak� fyzick� aktivity, tj. ch�ze, b�hu, j�zdy na kole �i dal��ch, zapn�te aplikaci, kter� m��� va�i vzd�lenost, �as, rychlost, energii a body. Po ukon�en� aktivity se v�m zobraz� z�skan� po�et bod�, kter� m��ete p�id�lit zvolen�mu projektu. Budeme moc r�di, kdy� vyberete pro zas�l�n� sv�ch bod� n�� projekt s n�zvem Fitness pro zrakov� posti�en�.

 

Informace, jak postupovat, lze tak� nal�zt na str�nce https://pomahejpohybem.cz/about .

 

Budeme moc r�di, kdy� budete tuto informaci d�le ���it ve va�em okol�.

 

V�me, �e aplikace nen� bohu�el p��li� dob�e p��stupn� osob�m se zrakov�m posti�en�m. Pracujeme na tom, ale prozat�m je t�eba, aby nevidom�m s obsluhou aplikace pomohl vid�c�.�  

 

V�em zapojen�m mockr�t d�kujeme.

 

P�eji p�kn� slunn� dny,

 

Lubo� Zaj�c

 

 

 

 

Mgr. Lubo� Zaj�c – prezident spolku

SONS �R, z. s.

Tel.: 221 462 462, GSM: 775 438 187, e-mail: zajic@sons.cz

Krakovsk� 1695/21, 110 00, Praha 1 - Nov� M�sto