[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kandidáti: Kdo bude v čele SONS? Dagmar Filgasová kandidátka na prezidentkuMilí odběratelé konference Vis-Imp,
čas jak raketa letí a tak se i nezadržitelně blíží doba, kdy se bude ve
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých volit prezident, viceprezident 
i další neméně důležití
členové vedení organizace.
Ti budou určovat její směřování v následujících minimálně čtyřech letech.
Pro to věřím, že i vás zajímá, kdo se o tato významná místa uchází.
Volba se uskuteční na 10. celostátním shromáždění SONS ČR v květnu 2020.
Již máme programy tří prvních kandidátů.

Dle mého je důležité vědět, kdo se uchází o to být zástupcem nevidomých a
slabozrakých vůči veřejnosti i státu na příští čtyři roky.
Dovolím si vám tedy přes tuto konferenci průběžně zasílat, jak se
kandidáti budou prezentovat ve svých kandidátských dokumentech.
Začneme kandidátským programem paní Ing. Dagmar Filgasové na
funkci prezidentky SONS ČR.
V příštích emailech budou následovat programy dalších uchazečů.
Uvidíme, kolik jich bude nakonec. :-)

A nyní už předávám slovo paní Filgasové.
Její program najdete i jako přiložený Wordovský dokument k tomuto emailu.

Inspirativní čtení přeje
Zdeněk Bajtl

Program a profil kandidátky na pozici prezidentky
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaného spolku

Vážené dámy, vážení pánové,

předstupuji před Vás s nabídkou mé kandidatury na pozici prezidentky
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaného spolku (SONS) ve funkčním období 2020 – 2024 a předkládám
svůj profil a program.
Jmenuji se Dagmar Filgasová, jsem prakticky nevidomá, v řadách SONS
působím již od roku 2010 a domnívám se, že svými dosavadními
pracovními a životními zkušenostmi mohu přispět k rozvoji nejen našeho
spolku, ale i celé komunity osob s těžkým zrakovým postižením.
Vystudovala jsem ekonomickou fakultu Vysoké školy Báňské v Ostravě a
můj profesní růst se odvíjel převážně v oblasti státní správy,
především v řídících pozicích. V letech 1990 – 2004 jsem vedla
ekonomické oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín se
statutárními pravomocemi v nepřítomnosti ředitele a v letech 2005 –
2009 jsem nastoupila na pozici vedoucí ekonomického odboru Krajské
správy sociálního zabezpečení pro Zlínský kraj. Poté, vlivem zhoršení
zraku, jsem se věnovala ekonomickým projektům a personalistice pro
neziskové organizace, v roce 2012 jsem byla jmenována ředitelkou
TyfloCentra ve Zlíně, od roku 2014 jsem zaměstnancem SONS a v současné
době působím jako koodinátorka SONS pro Zlínský kraj, festivalu Dny
umění nevidomých na Moravě a Tyfloart a současně také vedu jedno z
největších pracovišť SONS ve Vsetíně. Jsem autorkou a realizátorkou
úspěšného projektu relaxačního centra nevidomých masérů ve Vsetíně,
které slaví letos již páté výročí své činnosti.
V tomto volebním období jsem také přímo volenou členkou Republikové
rady SONS, v minulém volebním období jsem zastávala pozici v
Republikové revizní komisi SONS. Předsedám Ekonomické komisi SONS a
jsem tajemnicí Optimalizační skupiny SONS pro zakladatele a založené
společnosti. Stála jsem u vzniku Aktiv klubu SONS, který jsme založili
pro mladší a střední generaci zrakově postižených osob s cílem
organizovat aktivity pro tuto věkovou kategorii. Působím rovněž jako
pracovník v sociálních službách a také se věnuji poradenství pro
jednotlivé odbočky, funkcionáře a zaměstnance SONS v různých oblastech.
Moje představa o budoucím směrování SONS jakožto silného a
prosperujícího spolku se dá soustředit do níže uvedených oblastí:
1)   Lidé na prvním místě
Lidé se zrakovým postižením, členové našeho spolku, uživatelé našich
služeb a další osoby s těžkým zrakovým postižením jsou těmi, pro které
se snažíme stabilizovat prostředí a jejich prostor v našem státě, a
kde náš spolek v rámci celostátního působení zaujímá jedinečnou
pozici. Členové našeho spolku jsou základním pilířem naší činnosti,
chci nabídnout všem věkovým kategoriím zrakově postižených veškerou
možnou pomoc a péči a spolu se založenými společnostmi TyfloCentry,
Tyfloservisem a střediskem Dědina provázet potřebné důstojným životem.
Znám cestu, jak zajistit účastí v různých projektech finanční a
materiálovou pomoc pro rozvoj aktivit mladé, střední a seniorské
věkové kategorie. Péči o naše seniory věnuji i nyní velkou pozornost. 

Funkcionáři SONS jsou stavebním kamenem našeho spolku. Základnu rad
Oblastních odboček vnímám jako prvek nejbližší našim členům, kterému
chci pomoci dobře se orientovat v celém komunitním systému osob s
těžkým zrakovým postižením a poskytnout podporu plného využití
možností realizace specifických potřeb naší členské základny. Jako
stabilizační prvek vnímám pozici koordinačního zaměstnance v každém
kraji coby pomoc pro předsedy směřující k využití materiálového a
finančního zázemí pro jejich aktivity.

Zaměstnanci SONS zaujímají své specifické místo ať již v rámci
sociálních služeb či v odborných střediscích anebo coby
administrativní pomoc na jednotlivých odbočkách. Chci jim poskytnout
možnost systémového vzdělávání a jejich seberealizaci v potřebných
profesích a dovednostech. Nabízím výbornou a otevřenou komunikaci,
zajímá mě zpětná vazba a díky vysoké míře empatie vždy hledám možnost
pomoci či usměrnění s cílem porozumění pro potřeby zaměstnanců a
přitom pevného vedení našeho spolku. Jsem otevřená všem názorům,
dokážu se poučit a rovněž přiznat chybu. 

Veřejnost – naši spoluobčané vnímají komunitu zrakově postižených dle
možností jejího poznání. Pokud dokážeme veřejnost poučit a zároveň jim
přinést obohacení z úspěchů zrakově postižených umělců, sportovců a
odborníků v různých profesích, obhájíme své pevné místo mezi vidomými,
můžeme důstojně hájit své práva a leckdy být i příkladem pro ostatní.

2)   Zajištění podmínek pro fungování spolku
Náš spolek s celostátní působností zaujímá významné místo jak pro
sdružování osob s těžkým zrakovým postižením, tak rovněž pro metodiku
a legislativu směrem k našim zákonodárcům a státní správě. Materiály a
připomínky našich odborných středisek jsou velmi důležité pro obhajobu
a získávání našich oprávněných požadavků. V minulosti i v současné
době se díky SONS dočkali zrakově postižení občané naší republiky řady
dobrých podmínek pro svůj důstojný život. 

Klíčovou podmínkou pro správné fungování SONS je zajištění dostatečné
míry finančních prostředků a zaměstnanců, abychom mohli náš spolek
rozvíjet v tempu dnešní doby. SONS je významným zaměstnavatelem osob s
těžkým zrakovým postižením, máme mezi sebou vynikající odborníky v
různých profesích, kterých si váží odborné instituce i zdravá
veřejnost. Chci zajistit dostatek financí pro zaměstnávání
perspektivních zrakově postižených osob, odborně je vzdělávat a
pomáhat tak i stabilizaci naší členské základny. Oblastním odbočkám,
které nemají zřízeno pracoviště, chci pomoci v administrativě a
ekonomice tak, aby mohly využívat dostupnost finančních prostředků pro
své členy a aktivity stejně jako odbočky se zřízeným pracovištěm.

Nezastupitelné místo v našem spolku mají Krajské koordinační rady,
které jsou základnou pro výměnu informací a zkušeností mezi odbočkami
SONS a založenými společnostmi působícími v jednotlivých krajích. 
Každý kraj naší republiky má vlivem svého vývoje specifickou strukturu
a rozložení činnosti a péče o těžce zrakově postižené občany. Mým
cílem je systematicky se věnovat předsedům Krajských koordinačních
rad, být s nimi v blízkém kontaktu, vést je k porozumění správného
fungování činnosti SONS a založených společností v daném kraji. Bude
se nám dobře dařit, pokud se v našich krajích dobře poznáme a vzájemně
sladíme své potřeby a možnosti. 

Velmi si vážím práce předsedkyň a předsedů našich Oblastních odboček.
S nimi stojí a padá dobrá tvář našeho spolku a stabilita členské
základny. Budu jim nápomocna v každé situaci, kdy mne budou
potřebovat. Obnovím setkávání předsedů na celostátní úrovni, zajistím
důkladný tok informací pro jejich potřebu a budu naslouchat jejich
názorům.

3)   SONS a založené společnosti
SONS v určitém období svého působení založila pro dostupnost
odborných služeb v jednotlivých krajích obecně prospěšné společnosti
TyfloCentra a celostátní společnost Tyfloservis se svými krajskými
ambulantními středisky. Pro pobytové sociální služby bylo založeno
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina,
o.p.s. se sídlem v Praze. Tyto společnosti založené SONS jsou
nezbytnou součástí celkové péče o osoby s těžkým zrakovým postižením v
naší republice. Na IX. celostátním shromáždění SONS v roce 2016 v
Havlíčkově Brodě bylo přijato usnesení o potřebě optimalizace vztahů
mezi SONS a jí založenými společnostmi do budoucího období.
Iniciativou současného prezidenta SONS vznikla Optimalizační skupina
složená ze zástupců, ředitelek TyfloCenter, ředitele Tyfloservisu,
ředitelky střediska Dědina a odborných služeb SONS, která již téměř
dva roky mapuje a hledá optimální síť fungování SONS a založených
společností v jednotlivých krajích. Mým cílem je nastavit vzájemné
vztahy na velmi dobrou úroveň, chci poskytnout založeným společnostem
odborné metodické vedení v určitých činnostech, nastavit vzájemné
výměnné stáže zaměstnanců a především rozvinout dobrou spolupráci mezi
SONS a založenými společnostmi v jednotlivých krajích. Důležité je
odstranit třecí plochy v poskytování stejného druhu činnosti a zaplnit
bílá místa, kde nejsou poskytovány spolkové ani odborné služby.
Nastavím pravidelné setkávání představitelů SONS s řediteli založených
společností tak, aby bylo možné vzájemně vyslechnout své názory a dle
požadavků dnešní doby směrovat péči o naše těžce zrakově postižené
občany.

4)   Mezinárodní spolupráce
V rámci mezinárodní spolupráce se SONS zařadila mezi členy Evropské
unie nevidomých a Světové unie nevidomých. V Evropské unii nevidomých
máme v řídícím výboru svého zástupce, rovněž zástupkyni v Evropském
fóru nevidomých žen a zástupce v Komisi EUN pro styk s EU. Naše
členství v mezinárodních strukturách považuji za nezbytné, jelikož
přenos uplatňování práv a získávání informací na mezinárodní úrovni
nás řadí mezi vyspělé členské země s možností tříbit názory i ve
prospěch zrakově postižených občanů České republiky. Budu podporovat
další působení SONS v mezinárodních společnostech s nabídkou vysílání
našich zástupců pro získávání zkušeností na mezinárodní konference a
stáže. Chci rovněž využívat možnosti evropských dotačních prostředků a
pomáhat setkávání našich členů se zrakově postiženými členy z okolních
zemí.

5)   SONS a budoucnost
Náš spolek bude tak silný, jak bude silná naše členská základna a
dobře fungující služby. Budeme tak aktivní, jak budou aktivní naši
členové a uživatelé služeb. Budu usilovat o to, aby SONS nebyla
uzavřena do ulity jen pro své členy a uživatele služeb, ale naopak
byla otevřená pro všechny, kteří pomáhají zrakově postiženým občanům a
mají jim co nabídnout. Chci zlepšit vztahy mezi SONS a Národní radou
osob se zdravotním postižením a vydobýt prostor pro naše názory na
parlamentní a senátní úrovni. Budu dále pokračovat v prosazování
našich umělců na českou i mezinárodní scénu a budovat zázemí pro
neregistrovanou sportovní činnost našich členů. Zasadím se o naše
práva, a to i s potřebnou mírou pokory a sounáležitosti s ostatními
skupinami osob se zdravotním postižením. Mým záměrem je silné
postavení SONS v naší republice tak, aby byla respektována a ctěna. 

A něco navíc z mého osobního života…..
V současné době žiju na Vsetíně, avšak nemám problém pracovně působit
v Praze. Mám tři syny a výborné zázemí kolem sebe. Ráda tančím a
zpívám, s folklórním souborem jsem procestovala řadu zemí a naučila se
tak vysoké míře samostatnosti. Jsem citlivá a vnímavá vůči svému
okolí, ráda buduju, vysokou míru svého pracovního nasazení kompenzuju
pohodou mezi svými blízkými, pohybem a úsměvem na tváři. 


S úctou

Dagmar Filgasová


Attachment: Kandidátský program - Dagmar Filgasová.docx
Description: application/vnd.ms-word.document.12